Бид танд дараах зөвлөгөө, үйлчилгээг санал болгож байна. Үүнд:

 1. Байгаль орчны судалгаа шинжилгээ
 2. Газар зохион байгуулалт ба геодизийн хэмжилт, зураглал
 3. Нөхөн сэргээлт ба сургалт, зөвлөгөө
 4. Газарзүйн мэдээллийн систем

 

Ажлын туршлага:

Бид өнгөрсөн хугацаанд холбогдох хуулиудын хүрээнд Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ, Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгаа, байгаль орчны суурь судалгааны чиглэлүүдээр 40 орчим төсөл, хөтөлбөр, судалгаа шинжилгээний ажлуудыг өөрийн болон бусад судлаачдын хамтаар хийж гүйцэтгэн захиалагчид шилжүүлсэн байна.

Гүйцэтгэсэн ажил оноор

Гүйцэтгэсэн ажил хувиар

Өнгөрсөн хугацаанд гүйцэтгэсэн томоохон төслүүдээс дурьдвал, 2012 онд Эм Си Эс ХХК-ийн Нүүрс шингэрүүлэх үйлдвэрийн барилга, байгууламж, Энержи Ресурс ХХК-ийн усны шугам, цэвэрлэх байгууламжр, Цэций хороолол, Уурхайн эдэлбэр газрууд,ад, 2013 онд Хангад Эксплорэйшн ”ХХК-ийн Баруун наран, Цайхар худаг нүүрсний уурхай, 2014 онд Мо Эн Ко ХХК-ийн “Хөшөөтийн уурхай”-н нүүрсийг хуурайгаар баяжуулах үйлдвэр, 2015 онд Таван толгойн 450 Мв-ийн цахилгаан станц, 2016 онд Энержи Ресурс ХХК-ийн Ухаа худаг уурхай, Баруун наран уурхай, 2017 онд Планет Интернэшнл ХХК-ийн Тэрэлж Лож жуулчны бааз, Тавантолгой цахилгаан станц ус хангамж ХХК-ийн Наймдайн хөндийд байрлах усны нөөцийн хамгаалалтын бүс, Энержи Ресурс ХХК-ийн Ухаа худаг уурхайн өргөтгөл газар, ус хангамж, Цэций хороолол, цэвэрлэх байгууламж, үүрэн холбоо, Ханбогд сумын Цагаан хадны нүүрс ачиж, буулгах гаалийн хяналтын талбай, ажилчдын кемп зэрэг олон эдэлбэр газар, нэгж талбаруудад Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгааны ажлыг амжилттай гүйцэтгэж захиалагчид шилжүүлсэн. 2013 онд Говийн Гурван Тэмээ ХХК-ийн Говь Гурван Сайхан БЦГ-н дэвсгэр Булагтайн “Говийн Гурван Тэмээ Жуулчны бааз” төслийн БОНБНҮ, 2014 онд Мо Эн Ко ХХК-ийн “Хөшөөтийн уурхай”-н нүүрсийг хуурайгаар баяжуулах үйлдвэрийн БОННҮ, 2017 онд Планет Интернэшнл ХХК-ийн Тэрэлж Лож жуулчны баазын БОННҮ, Даянбайгаль ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын орон сууцны зориулалтаар барилга барих төслийн БОННҮ-ний ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна.

Ажлын нэр

Гүйцэтгэсэн огноо

Захиалагч байгууллага

Судалгааны төрөл

1

Даянбайгаль ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын орон сууцны зориулалтаар барилга барих төслийн Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ

Хийгдэж байна/2017

Даянбайгаль ХХК

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ

2

Тавантолгой цахилгаан станц ус хангамж ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Цогт-Овоо сумын Наймдайн хөндийд байрлах 5 худгийн усны нөөцийн хамгаалалтын бүсийн Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгаа

2017.07.04

Тавантолгой цахилгаан станц ус хангамж ХХК

Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа

3

Энержи Ресурс ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын Ухаа худаг уурхайн өргөтгөл газар, Наймдайн хөндийн ус хангамжийн системийн газар, Цэций хорооллын барилга байгууламжийн газар, Цэвэрлэх байгууламжийн газар, Үүрэн холбооны эдэлбэр газрууд, Ханбогд сумын Цагаан хадны нүүрс ачиж, буулгах гаалийн хяналтын талбай, Ажилчдын кемпийн зэрэг газруудын Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгаа

2017.07.04

Энержи Ресурс ХХК

Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа

4

Тэрэлж Лож жуулчны баазын Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа

2017.06.05

Планет Интернэшнл ХХК

Газрын төлөв байдал, чанарын улсын захиалгат баталгаа

5

Тэрэлж Лож жуулчны баазын Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт тодотгол

2017.05.08

Планет Интернэшнл ХХК

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ

6

Тэрэлж Лож жуулчны баазын Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ

2017.03.20

Планет Интернэшнл ХХК

Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ

7

Энержи Ресурс ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын Ухаа худаг уурхай, Ханхонгор сумын Баруун наран уурхай орчмын эдэлбэр газруудын газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгаа

2016.07.08

Энержи Ресурс ХХК

Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа

8

Таван толгойн 450 Мв-ийн цахилгаан станцын эдэлбэр газруудын Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа

2015.08.04

ТТПП төслийн нэгж

Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа

9

“Хөшөөтийн уурхай”-н нүүрсийг хуурайгаар баяжуулах үйлдвэрийн Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ

2014.02.02

Мо Эн Ко ХХК

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ

10

Говь Гурван Сайхан БЦГ-ын Булагтайн “Говийн Гурван Тэмээ Жуулчны бааз” төслийн Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа

2014.01.10

Говийн Гурван Тэмээ ХХК

Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа

11

“Хөшөөтийн уурхай”-н Шахмал түлшний үйлдвэрийн Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ

2014.03.01

Мо Эн Ко ХХК

Байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээ

12

“Хөшөөтийн уурхай”-н нүүрсийг хуурайгаар баяжуулах үйлдвэрийн Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгаа

2014.04.01

Мо Эн Ко ХХК

Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа

13

“Хангад Эксплорэйшн ”ХХК-ийн Баруун наран, Цайхар худаг нүүрсний уурхайн элэлбэр газрын Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгаа

2013.09.11

Хангад Эксплорэйшн ХХК

Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа

14

Говь Гурван Сайхан БЦГ-н дэвсгэр Булагтайн “Говийн Гурван Тэмээ Жуулчны бааз” төслийн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

2013.12.28

Говийн Гурван Тэмээ ХХК

Байгаль Орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ

15

Эм Си Эс ХХК-ийн Нүүрс шингэрүүлэх үйлдвэрийн барилга, байгууламжийн Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат хянан баталгаа

2012.11.20

Эм Си Эс ХХК

Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа

16

Энержи Ресурс ХХК-ний Шинээр төлөвлөж байгаа усны шугамын дагуух газар, Цэвэрлэх байгууламжийн газар, Цэций хороолол, Уурхайн нэмэлт элэлбэр газрын газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа

2012.05.30

Энержи Ресурс ХХК

Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа

17

Эм Си Эс Интернэйшнл ХХК-ийн 18мВт-ийн цахилгаан станцын гүйцэтгэлийн кадастрын зураг

2012.01.15

Эм Си Эс Интернэйшнл

Гүйцэтгэлийн кадастрын зураг

18

Энержи Ресурс ХХК-ний Цагаан хад нүүрс ачих буулгах гаалийн хяналтын талбайн Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа

2011.12.08

Энержи Ресурс ХХК

Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа

19

Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр сумын Шижир Алт ХХК-ний ашиглалтын лицензийн талбайн Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа

2011.11.12

Шижир Алт ХХК

Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа, кадастрын зураглал

20

Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын Алаг толгойн нүүрсний уурхайн Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа, кадастрын зураглал

2011.10.22

Монголын Алт ХХК

Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа, кадастрын зураглал

21

Энержи Ресурс ХХК-ний Цагаан хадны ажилчдын кемп-ийн газрын Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа

2011.09.01

Энержи Ресурс ХХК

Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа

22

Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн тоо бүртгэл, кадастрын зураглал, мэдээллийн сан үүсгэх ажил

2011.08.05

Нийслэлийн захирагчийн алба

ГНС-ийн тоо бүртгэл, кадастрын зураглал

23

Дундговь аймгийн Өлзийт, Гурвансайхан сумын бэлчээр-ийн Газрын төлөв байдал, чанарын улсын баталгаа

2011.07.18

Дундговь аймгийн ЗДТГ

Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа

24

Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо, Ноён сумын хайгуулын лицензийн талбайн байгаль орчны суурь мэдээллийг цуглуулах

2011.06.07

Пибоди Винсвэй Ресурсэз ХХК

ГНС-ийн тоо бүртгэл, кадастрын зураглал

25

Энержи Ресурс ХХК-ний Цогтцэций суман дахь Цэций хорооллын Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа

2011.06.15

Энержи Ресурс ХХК

Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа

26

Өмнөговь аймгийн Ханбогд, Цогтцэций, Баян-Овоо сум-ын нутгийн байгаль орчны суурь судалгааы ажил

2010.10.04

Энтера Гоулд ХХК

ГНС-ийн тоо бүртгэл, кадастрын зураглал

27

Өмнөговь аймгийн Хүрмэн сумын Тасархайн уурхайн Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа

2010.07.02

Болдфорда ХХК

Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа

28

Сэлэнгэ аймгийн Улаан -Овоогийн нүүрсний уурхайн кадастрын зураглал

2010.06.18

Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ

ГНС-ийн тоо бүртгэл, кадастрын зураглал

29

Говийн гадагш урсацгүй ай савын голоцений үеийн геоморфологийн судалгаа

2008-2011

ШУА, Монгол-Германы хамтарсан төсөл

ШУ-ны судалгаа

30

Монгол орны томоохон газар хөдлөлийн ул мөрийн геоморфологийн судалгаа

2008-2012

ШУА, Монгол-Японы хамтарсан төсөл

ШУ-ны судалгаа

31

БХ аймгийн Бөмбөгөр сумын Өлзийт голын алтны уур-хайн Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа

2010.05.13

Ханшижир ХХК

Газрын төлөв байдал, чанарын захиалгат баталгаа

32

Төв Азийн Газрын бүрхэвчийн өөрчлөлт, зураглалын судалгаа

2008-2010

ШУА, ОУ-ын хамтарсан төсөл

ШУ-ны судалгаа

33

Сэлэнгэ, Төв аймгийн газрын бүрхэвч, Газар ашиглалтын судалгаа

2009.11.25

ШУА, хамтарсан төсөл

ГНС-ийн тоо бүртгэл, кадастрын зураглал

34

Хангайн өмнөх голуудын сав нутгийн ландшафт-экологийн судалгаа

2008-2011

ШУА, хамтарсан төсөл

ШУ-ны судалгаа

35

Хөвсгөлийн улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгууд, түүний дотоод бүсчлэл

2008-2009

БОАЖЯ, ШУА, хамтарсан төсөл

ШУ-ны судалгаа

36

Хараа голын сав газрын хөрсний зураглалын судалгаа

2008-2009

ШУА, хамтарсан төсөл

ШУ-ны судалгаа

37

Баянхонгор аймгийн Бөмбөгөр сумын хөрсний судалгаа

2007-2008

ШУА, хамтарсан төсөл

ШУ-ны судалгаа

Техникийн нөөц:

 • Байршил тогтоогч /R8GNNS GPS/-1
 • Байршил тогтоогч /Garmin GPS 76/-1
 • Байршил тогтоогч /Garmin GPS eTrex 10/-1
 • Байршил тогтоогч /Set 1030R/-1
 • Хөрсний чийг тодорхойлогч-1
 • Хөрсний температур хэмжигч-1
 • Тоёота Ланд Крузер-2
 • Тоёота Хай Люкс-№
 • ArcGIS Desktop 10.0
 • AutoCAD 2009
 • Erdas Imagine 9.2
 • Global Mapper 13.0