Хүүхдийн Төв Сувилал-ын Дутуу болон гүйцэт нярайн тасаг,

 

“Хүүхдийн Төв Сувилал”

"Ид шидийн орон"

Дутуу болон бага жинтэй нярай, тэдгээрий өсөлт-бойжилтын хоцрогдол, эмгэгийг сувилах, чийрэгжүүлэх үүрэгтэй “Хүүхдийн Төв Сувилал”-ын Дутуу болон гүйцэт нярайн тасагт Биллитон Глори ХХК-ний зүгээс эмчилгээ сувилгаанд зориулж эд материалын тусламж үзүүллээ.

Түүнчлэн зорилтот бүлгийн, амьжиргааны түвшин доогуур хүчирхийлэлд өртдөг болон хүчирхийлэлд өртөх эрсдэл өндөртэй, яаралтай тусламж дэмжлэг, хамгаалал шаардлагатай хүүхдүүдийн "Ид шидийн орон" хүүхдийн цэцэрлэгт эд материалын тусламж үзүүлсэн байна.